I. féléves pénzügyi beszámoló határideje

Felhívás tagszervezeteink vezetői részére:

A 2018. évi BM/3361-3/2018. számú működési támogatás I. féléves elszámolási határideje 2018.08.31. A pénzügyi beszámolót az OPSZ által kiadott, jelenleg hatályos elszámolási útmutató (ide kattintva letölthető), illetve a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell elkészíteni. A számlaösszesítő elkészítéséhez az OPSZ által készített excel táblázatot kell használni (letöltés).

Az eddigi évek gyakorlatához képest változás, hogy az OPSZ határozata értelmében a továbbiakban tagdíjat nem lehet elszámolni a működési támogatás terhére.

Néhány információ az elszámolás benyújtásával kapcsolatban:

 • A pénzügyi elszámoláshoz szükséges beküldeni az írásos szakmai beszámolót is, melyben ismertetni kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, eredményességét.

 • A támogatás I. féléves összege a 2018. január 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban felmerült és igazolt költségekre használható fel.

 • A számlaösszesítőt a papír alapú benyújtás mellett e-mailben is kérjük megküldeni Excel formátumban. A számlaösszesítőn felsorolt tételeket időrendi sorrendben kell feltüntetni a számlán feltüntetett teljesítési idő szerint. A számlákat és a hozzájuk tartozó kivonatokat, bizonylatokat és egyéb mellékleteket a számlaösszesítő szerinti sorba kell rakni és beszámozni.

 • A számlákat, kifizetést igazoló bizonylatokat, valamint az egyéb dokumentumok valamennyi oldalát az „eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” felirattal kell ellátni, majd a Kedvezményezett képviselőjének aláírásával és bélyegzővel ellátni.

 • Átutalásos számlához csatolni kell a bankszámla kivonatot (átutalási megbízás és számlatörténet nem elég), készpénzes számlához pedig, amennyiben az egyesület vezet házipénztárat, úgy a kiadási pénztárbizonylat másolatát, amennyiben nem, úgy a naplófőkönyv másolatát. Kettős könyvvitelt vezető egyesületek esetében kötelező a pénztárbizonylat használata!

 • Készpénzes számlák esetében a ténylegesen kifizetett, kerekített összeget kell feltüntetni a számlaösszesítő „elszámolt összeg” oszlopában, a számla záradékán és a hozzájuk kiállított pénztárbizonylaton, tehát mindenhol.

 • Gépjárművel kapcsolatos költségek (üzemanyag, karbantartás, javítás, biztosítás) elszámolásához a gépjármű rendszámának szerepelnie kell a számlán, továbbá csatolni szükséges a cégautó adó megfizetéséről az igazolást, valamint a forgalmi engedély másolatát. Cégautó adó befizetését csak abban az esetben lehet elszámolni a támogatás terhére, ha az OPSZ-től nem kértek erre a célra külön cégautó adó támogatást.

 • A kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási díj igazolásához a díjbekérő is szükséges, nem elegendő a befizetett csekk másolata vagy az átutalásról a bankszámla kivonat. Amennyiben díjbekérő nem áll rendelkezésre, megfelel a biztosítási kötvény másolata.

 • Az üzemanyag számlákhoz mellékelni kell a felhasználást alátámasztó menetlevelek másolatát. Ha a Kedvezményezett üzemanyagkártyát tölt fel a támogatás terhére, magát az üzemanyag kártyát nem, kizárólag a felhasznált és menetlevéllel alátámasztott üzemanyag mennyiségét számolhatja el, melyről az üzemanyag értékesítője számlát is kiállított.

 • A kiküldetési rendelvényhez csatolni kell a rajta szereplő gépjármű forgalmi engedélyének másolatát, illetve a kiküldetési rendelvényen szereplő személy polgárőr igazolványának másolatát. Amennyiben a kiküldött személy nem a saját, a házastárs vagy élettárs tulajdonában lévő gépjárműre kíván költséget elszámolni, abban az esetben szükséges csatolni egy tulajdonosi nyilatkozatot, mely szerint a kiküldött személy jogosult használni a gépjárművet.

 • A százezer forint értékhatárt meghaladó számláknál szükséges csatolni szerződést. Szerződésnek minősül a megrendelőlap, és annak visszaigazolása is. Előlegszámla csak a hozzá kapcsolódó kifizetett, záradékolt végszámlával együtt fogadható el.

 • Amennyiben a számlán a szerződésre való hivatkozás szerepel, vagy ha az egyéb szolgáltatás értékhatára az 50 ezer forintot meghaladja, szükséges a munkalap, szervizlap vagy szerződés csatolása. A könyvelési és az ügyvédi költségeknél szükséges csatolni a szerződések (minden oldalon) hitelesített másolatát.

 • Közüzemi díjak, karbantartási, felújítási költségek kizárólag olyan objektumokra számolhatók el, amely a Kedvezményezett bejegyzett telephelye, székhelye, bérletében vagy használatában áll. Ez esetben csatolni kell a szerződést, vagy tulajdoni lapot.

 • Amennyiben az egyesületnek a rezsi költségek továbbszámlázásra kerülnek, abban az esetben a bérbe adó nevére kiállított számla másolatot csatolni szükséges. Helyiségbérleti díj esetén a használati vagy bérleti szerződést, gépjárművek esetén haszonkölcsön szerződést vagy használati szerződést szükséges csatolni.

 • Csak az OPSZ által kiadott rendeletben szereplő formaruházat szerezhető be. Ha nem az OPSZ partnereitől kerül beszerzésre a formaruházat, nyilatkozni kell, hogy megfelel a rendeletnek.

 • Reprezentáció abban az esetben adómentes, ha az adott évben az összes ráfordítás 10%-át, de legfeljebb az éves összes bevételének a 10%-át nem haladja meg.

További információért és segítségért forduljon bizalommal a megyei szövetség munkatársaihoz.

Updated: 2018-07-18 — 12:27