Az adatkezelésről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Átalános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) szabályaival összhangban 2018. május 25. napjától valamennyi egyesületnek, mint adatkezelőnek szükséges adatvédelmi szabályzatot elfogadni.

 

A hivatkozásra kattintva letölthető az OPSZ által a polgárőr egyesületek részére kidolgozott adatvédelmi szabályzat minta, melyet ki kell tölteni az egyesület adataival. Ezután össze kell hívni egy elnökségi ülést. Az ülésen ki kell nevezni egy adatvédelmi felelőst, aki az adatok jogszabályszerű kezeléséért felelős. Ennek kinevezése kötelező. A felelősnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kinevezést elfogadja. A felelős nevét bele kell írni az adatvédelmi szabályzatba. (Ezt nem kötelező beleírni, de ha nem írják be, akkor a szabályzat 4. oldalán található 7 §. megfelelő részéből törölni kell a hozzá tartozó 3 bekezdést a kipontozott résszel együtt.) Ezután ismertetni kell az elnökséggel a szabályzatot, és az elnökségi ülés keretében el kell fogadni azt. Az elfogadott és kinyomtatott szabályzatot ismertetni kell minden egyesületi taggal, valamint 1 példányt ki kell függeszteni az egyesület székhelyén.

A polgárőr egyesületbe tagfelvételre jelentkező személynek személyes adatait, a polgárőr / ifjú polgárőr igazolvány kiállítása céljából, a tagsági viszonnyal, illetve a tagfelvétellel összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a polgárőr egyesületi tagok egymás közötti kapcsolattartása, illetve a polgárőr egyesület működtetése céljából a polgárőr egyesület, mint adatkezelő személyes adatot kezel. A kezelt adatok a Pőtv. 11. § (2)-(4a) bekezdése által meghatározott adatok, valamint a tagfelvételre jelentkező személy telefonszáma és elektronikus levélcíme.

Erre való tekintettel az OPSZ által készített Adatkezelési Tájékoztatót (PDF minta, WORD mintaaz egyesületek által elfogadott Adatkezelési Szabályzat mellékleteként kell kezelni. Az Adatkezelési Tájékoztató részét képezi a Megismerési és Hozzájáruló Nyilatkozat (utolsó oldal), amelyet valamennyi egyesületi tagnak szükséges aláírni. Ennek alapján az egyesület valamennyi tagja elismeri, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokról tájékoztatást kapott. Az egyesület polgárőr igazolvánnyal nem rendelkező tagjait is ismertetni kell az adatkezelésről és szükséges aláíratni a megismerési nyilatkozatot.

Az új típusú Igazolvány Igénylő Adatlap második oldalán került elhelyezésre az egyesületi tag személyes adatainak kezeléséhez Hozzájáruló Nyilatkozata, amelyet szükséges aláírnia az adatkezeléssel érintett új egyesületi tagnak. Ennek megfelelően az új polgárőrnek / ifjú polgárőrnek szükséges az adatvédelmi szabályzatot és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztatót megismerni ahhoz, hogy az igazolvány igénylő adatlap és nyilatkozat aláírásra kerülhessen. További információ a polgárőr igazolványokról elérhető  a linkre kattintva.

Továbbá az Általános adatvédelmi rendelet 30. cikke szerint valamennyi adatkezelőnek, így a polgárőr egyesületeknek is az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

  • az adatkezelő neve és elérhetősége; (az egyesület neve és elérhetősége);
  • az adatkezelés céljai; (pl.: tagnyilvántartás vezetési kötelezettség, vagy kiküldetési rendelvény kiállítása)
  • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; (pl.: egyesületi tag, személyes adatok kategóriái: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus levélcím stb.)
  • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; (pl.: megyei polgárőr szövetség, Országos Polgárőr Szövetség)
  • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását;
  • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidók; (pl.: polgárőr adatai – a tagsági jogviszony megszűnéséig)
  • ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása

Jelen adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő Polgárőr tevékenységek ellátásának figyelembevételével került összeállításra. Amennyiben az egyesület egyéb, nem polgárőr törvényben megfogalmazott feladatokat is ellát, abban az esetben a feladat ellátása kapcsán felmerülő adatkezelési tevékenységgel is szükséges kiegészíteni a tájékoztatót és a szabályzatot.